Pořadatelé:
FotoInstitut.cz
FotoAparát.cz

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí pro prodej registračních poplatků (dále jen „startovné“) do soutěže FotoMaraton (dále jen „soutěž“) na webových stránkách FotoMaratony.cz (https://www.fotomaratony.cz) (dále jen „webové stránky“).

Pořadatelem soutěže a provozovatelem webových stránek je společnost Photohint.com, s.r.o., IČ:26487896, se sídlem Na Čihadle 33, Praha 6, 160 00 (dále jen „provozovatel“ a „prodávající“), která také provozuje portály FotoAparát.cz, FotoInstitut.cz, Setkanifotogafu.cz a FotoAkademie.cz.

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba (dále jen „účastník“ a „kupující“) vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách. Do soutěže je možné se registrovat i v den konání na místě.

Účastník provedením registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí.

Uzavření smlouvy

Pro online registraci do soutěže vyplní kupující registrační formulář na webových stránkách a je následně přesměrován na platební bránu k okamžité platbě. Ceny jsou na webových stránkách prodávajícího uváděny včetně DPH a jsou konečné. Cena startovného při registraci do soutěže předem (online) se může lišit od ceny startovného při registraci na místě. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí registrace informativním emailem. Smlouva vzniká dokončením platebního procesu na platební bráně.

Startovné je možné uhradit i později, pomocí odkazu v emailu, který kupující obdržel bezprostředně po online registraci do soutěže, nejpozději však do 3 dnů před termínem konání soutěže.

Startovné je následně také možné uhradit v hotovosti v den a místě konání soutěže.

Jako smluvní cena startovného mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená na webových stránkách v době online registrování se do soutěže kupujícím. Kupující se může soutěže zúčastnit až po úplném uhrazení startovného, není-li dohodnuto jinak.

Uživatelský účet

Na webových stránkách není možné se přihlásit ani využívat uživatelský účet.

Údaje o provedené registraci do soutěže, o předchozích registracích či o stavu platby přes platební bránu nemusí být z důvodu omezených technických možností webových stránek přístupné kupujícímu online.

Kupující však má právo na požádání uchovávané údaje obdržet, či požádat o jejich opravu či vymazání, není-li to v rozporu s plněním smlouvy provozovatelem či jeho zákonnými povinnostmi.

Odstoupení od smlouvy

Zrušení účasti v soutěži by měl registrovaný soutěžící oznámit prodávajícímu písemně (e-mailem) či telefonicky co nejdříve. Nevyužité zaplacené startovné nemá provozovatel povinnost vracet, může tak však učinit z dobré vůle.

Může dojít k odstoupení od smlouvy prodávajícím, například, zabrání-li uskutečnění akce pořadateli vážné důvody. V takovém případě zaplacené startovné prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Reklamace a spory

Případné spory ze smlouvy se kupující zavazuje nejprve řešit s prodávajícím. Nebude-li to možné, může využít instituce uvedené v dalším odstavci.

Obecné informace o ochraně kupujícího jako spotřebitele

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány na samostatné stránce.

Kontaktní údaje na prodávajícího

Email: fotoinstitut@fotoaparat.cz
Telefon: +420 731 529 710

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem ČR.

Provedením registrace do soutěže účastník také potvrzuje, že se seznámil s pravidly fotografické soutěže samotné a akceptuje je. Aktuální pravidla soutěže jsou podrobně popsaná na webových stránkách u každé akce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2019.

Partneři:

Zoner
Zoner Press
Sony

Mediální partneři: